ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਦਫ਼ਤਰ
ਸਰਗਰਮੀ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਨਵਾਂ Google-43
ਨਵਾਂ Google-42
ਨਵਾਂ Google-41
ਮੋਲਡ ਨਿਊ-123
new-3
ਨਵਾਂ-2
ਨਵਾਂ Google-40